Udisme V

Solgt
3360,-
Risberg Terje Taur
Polymer etsing 43/50, håndtrykket i kobbertrykkpresse, 45 x 30 cm